Đường trung bình Hàm mũ EMA là gì? Exponential Moving Average

Như đã nói trong bài trước, SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EURUSD ​ Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau: Ngày 1: 1.3172 Ngày 2: 1.3231 Ngày 3: 1.3164 Ngày 4: 1.3186 Ngày … Continue reading Đường trung bình Hàm mũ EMA là gì? Exponential Moving Average